Členovia a členstvo

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:
 • Zaslať fotokópie dokladov, ktorými preukáže legislatívnu spôsobilosť (viď článok 5.3. Stanov CPS).
  • a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL
  • b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.
 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. 4250047707 / 3100 v Ľudovej banke a.s. pobočka Trenčín vo výške:
  • pre gestorov: 230,- €
  • pre riadne členstvo: 130,- €
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci február ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 23.2.2010